Ordensreglement  
 
 

Startside

 

Området

 

Boligindretning

 

Aktiviteter

 

Foreningsnyt

 

Billedgalleri

 

Links

 

Vedtægter

 

Ordensreglement

 

Download

 

Kontakt

 
 

Ejerforeningen "STENGÅRDEN" - Bramming

Ordensreglement for beboere i "Stengården"

=================================

BOLIGEN

Hver enkelt beboer har pligt til at passe og vedligeholde både forhave og baghave.

De til hver enkelt bolig tilknyttet haveareal skal kontinuerligt vedligeholdes/- rengøres for ukrudt, græsplænerne skal klippes jævnligt  og hæk klippes senest 1. August, gerne før, - helst 2 gange årligt, - første gang inden Sct. Hans og anden gang sidst i september eller først i oktober.

- hæk for enden af haven skal også klippes på udvendig side.

Ejerforeningen har påtaleret overfor evt. manglende vedligehold af forhave - baghave og hæk.,

evt. påtale vil ske til ejeren/udlejeren med anmodning om at få forholdet bragt i orden omgående.

(Ejerforeningen råder over nødvendige haveredskaber/plæneklipper/hækkesaks der er til rådighed for beboerne, men som skal afleveres omgående efter brug (rengjorte), og altid samme dag som de er afhentet og i samme stand som modtaget!
Gangarealet bag hver enkelt have tilhører ejerforeningen der også sørger for plæneklipning af dette areal. Der må derfor ikke hensættes fliser - affald eller andet på arealet uden for haverne

Haveaffald af enhver art må ikke påfyldes vore containere, men skal samles i klare plastsække og hensættes i vor haveaffaldsdepot mellem træerne for enden af blok 1.
Ejerforeningens Affaldscontainere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald der altid skal være pakket i  plastpose   - gælder også  affald fra husdyr ,- f.eks. kattegrus.

Pizza emballage skal også afleveres i køkkenaffaldscontainer.

Aviser, ugeblade, reklamer afleveres i den grønne affaldscontainer der er mærket til formålet

Papemballage af enhver art skæres op, pakkes sammen og afleveres i samme grønne container

Tomme flasker og anden emballageglas afleveres (rengjort og uden låg!)) i vor flaske/-glascontainer.

Øl og sodavandsdåser, tømte konservesdåser afleveres i plastsækken i trådstativ.

I øvrigt henviser vi til de af Bramming kommune udsendte instrukser m.h.t. håndtering af affald af enhver art.

 

STØJ:

Beboerne skal til enhver tid tage behørigt hensyn til det fakta at vi er 26 beboere der bor meget tæt, i rækkeboliger.

Radio - Fjernsyn eller anden form for musik må dæmpes til et niveau hvor naboer og øvrige beboere ikke generes, - husk specielt i sommerperioden, at musik gennem åbne døre og vinduer kan give anledning til gene for naboer o.a.

Kl. 23.00 skal der være ro i området!

Tekniske hjælpemidler til lettelse af husførelse skal installeres på en sådan måde at de ikke generer naboerne med støj. Brug af elektrisk håndværktøj  (Boremask. o. a. ) må ikke ske efter kl. 21

 

HUSDYR:

Den enkelte boligejer afgør selv hvor vidt der må holdes husdyr i boligen (Fugle - hund eller kat), dog må dyrene ikke under nogen form være til gene for beboere i ejerforeningen, men holdes inden for ejerens eget boligområde, og hunde skal altid luftes uden for "Stengårdens" område, og i øvrigt altid føres i snor!

Ejerforeningens fællesplæne - og fællesarealer i øvrigt må ikke benyttes til "Hundetoilet",

evt. efterladenskaber efter dyrene skal samles op og anbringes i vore affaldscontainere

 

 

 

VASKEHUSET:

Vaskemaskine og Tørretumler er ejerforeningens fælleseje, hver enkelt bruger har personligt ansvar for at bestyrelsens anvisninger for brug af vaskehuset følges nøje.

Køb af poletter skal ske på de af bestyrelsen fastsatte tidspunkter og sted.                   Vend.

 

FESTSALEN:

Beboerne har ret til lån af festsalen med tilhørende køkken/ - køkkenudstyr samt toilet.

Bestyrelsen har fastsat helt klare og bestemte regler for brug af disse lokaliteter.

Brugerne betaler forud et fastsat beløb til dækning af forbrug af vare, vand og el.

Brugeren har det fulde ansvar for evt. skader påført lokaler, inventar og løsøre, hvilket afregnes overfør festsalens administrator ved aflevering af nøgler efter brug.

 

CYKELPARKERING:

Ejerforeningens overdækkede cykelparkering kan frit benyttes af beboerne, men kun til cykler og knallerter/-motorcykel, og på ejerens eget ansvar.

.

CARPORTE / GRUSAREALET:

Der er ikke carport til hver enkelt bolig!

De tilstedeværende 15 carporte er privat ejede med brugsret til det tilhørende grusareal.

 

FÆLLESOMRÅDET:

Alle beboere ,- ejere som lejere, - forventes at bruge ejerforeningens fællesområde med respekt for det omfattende arbejde der ligger i at vedligeholde alt så det altid fremtræder pænt og indbydende.

Henkastning af affald (øldåser -/flasker/cigaretskod o.a.) på fællesområdet er naturligvis ikke tilladt, - brug vore containere til det formål.

Vi forventer ligeledes at vore beboere tager hånd om tilkommende gæster, så også de viser den forventede respekt for områdets vedligehold.

Knallertkørsel på gangfliser og gangarealer omkring Stengården er naturligvis ikke tilladt.

 

TRAILER:

Ejerforeningen har i juni 2003 anskaffet en trailer til udlån til beboere og ejere i ”Stengården”, -

når transporten har tilknytning til ”Stengården”, f.eks. flytning og til bortkørsel af haveaffald og andre ting til storskrald.

Traileren skal afleveres rengjort, i samme stand som den er modtaget.

Om natten skal traileren være parkeret i carport no. 27,- aflåst.

Lån af traileren kan ske ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen, helst dagen i forvejen.

Traileren må IKKE udlånes til familie, venner og bekendte!

 

PÅTALERET:

Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse har påtaleret overfor hver enkelt beboer der ikke overholder ordensreglerne, - efter 2 x påtale vil ejeren blive underrettet med anmodning om at få forholdet bragt i orden omgående.

 

Vedtaget af ejerforeningens bestyrelse den: 1. august 2003 (med rettelse/korrektur 08.01.05

samt den 18.07.2013)  og annullerer tidligere udsendte ordensregler.

 

Udleveret til ALLE - både ejere og beboere, i juli 2013

 

  

Nyttige links:
Esbjerg kommune  
Regionsyddanmark  
borger.dk  
Biblioteker  
Brammingsiden  
Bramming ugeavis  
Lokal vejrudsigt  
PostNord  
TV oversigt  
Tilbudsugen.dk
DenLilleLommebog  
DSB rejseplanen  
 
 
   
Begivenheder:
 
Stengården
 
 
 

Ejerforeningen Stengården, Bramming mail@stengarden.dk